REGULAMIN
1. Henrykowski Maraton Rowerowy
Henryków 23.06.2018

 1. Cel zawodów.
  Maraton MTB po Wzgórzach Strzelińskich , to impreza sportowo – rekreacyjna o charakterze amatorskim. Celem imprezy jest:
  – popularyzację kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej,
  – propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
  – promowanie szlaków rowerowych w obrębie Wzgórz Strzelińskich
  – promowanie szlaków w Kotlinie Henrykowskiej
  – promocja Klasztoru Księgi Henrykowskiej
  – promocja Księgi Henrykowskiej
 2. Nazwa imprezy.
  1. Henrykowski Maraton Rowerowy
 3. Organizator.
  Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej, Pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków
 4. Współorganizator.
  Pro-Run Wrocław, Ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
 5. Miejsce i termin imprezy.
  Termin zawodów –23.06.2018 r. (sobota)
  Strat – godzina 11:00
  Biuro zawodów – Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów 1,57-210 Henryków
  Miejsce startu i mety – Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów 1,57-210 Henryków
 6. Pomiar czasu.
  Podczas maratonu rozgrywanego na dystansach Mega, Mini i Fun będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem, który udostępniony będzie przez Organizatora. Na trasie zlokalizowane zostaną elektroniczne punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 1. Sposób przeprowadzenia imprezy.
  Start maratonu odbędzie się spod Klasztoru w Henrykowie. Trasa będzie oznakowana oraz zabezpieczona przez odpowiednie służby organizatora i służby ratownicze. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu oraz zmian w poprowadzeniu trasy o czym poinformuje uczestników w późniejszych informacjach.
 2. Dystanse.
  1. Henrykowski Maraton Rowerowy rozegrany zostanie na dystansach:
  – Mega – 50 km
  – Mini – 25 km
  – Fun – 13 km,
  Każdy z zawodników w trakcie rejestracji wybiera dystans, na którym będzie startował. W zależności od zadeklarowanego dystansu zawodnik zostanie ustawiony we właściwym dla niego sektorze startowym. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji danego dystansu.
  Podczas imprezy obowiązuje limit uczestników maratonu w wysokości 500 zawodników. O prawie startu decyduje kolejność zapisów.
 3. Sektory startowe.
  Podczas 1. Henrykowskiego Maratonu Rowerowego obowiązują sektory startowe. Prawo startu z I sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Mega. Prawo startu z II sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Mini. Prawo startu z III sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Fun.
  W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości sektorów startowych. Start poszczególnych sektorów odbywał się będzie w ok. 5 minutowych odstępach.
 4. Kategorie startowe.

Kategoria OPEN na wszystkich dystansach

Kategoria wiekowa dla dystansu MEGA, MINI i FUN K+M
– kategoria M1- mężczyźni urodzeni w roku 1993 i młodsi,
– kategoria M2 – mężczyźni urodzeni w latach 1978 – 1992,
– kategoria M3 – mężczyźni urodzeni w latach 1977 i starsi.

Dodatkowe kategorie:

– Na dystansie MEGA odbędą się Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator może podzielić zawody na inne kategorie. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia klasyfikacji dodatkowych. O powyższym poinformuje zawodników na odprawie startowej.

11. Warunki uczestnictwa.
1. Henrykowskim Maratonie Rowerowym może uczestniczyć osoba która:
– dokona rejestracji na stronie podmiotu współpracującego z organizatorem. Link do strony „zapisy” zostanie udostępniony na internetowych stronach organizatora,
– wystartuje w kasku rowerowym sztywnym, na rowerze sprawnym technicznie, napędzanym wyłącznie siłą mięśni,
– wniesie opłatę startową w wysokości zgodnej z punktem 13 regulaminu. Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych lub przekazów pocztowych na konto organizatora oraz wpłat gotówkowych w biurze zawodów (w dniu maratonu). Na przelewie bankowym lub pocztowym należy zaznaczyć tytuł opłaty, wpisując imię i nazwisko zawodnika wraz z dopiskiem

 1. Opłaty startowe.
  Dystanse Mega, Mini, Fun:
  50 zł – do 31.05.2018
  Henrykowski Rajd Rowerowy np.: „Jan Kowalski –. 1.Henrykowski Maraton Rowerowy”. Płatności dokonane na konto organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku 16 -18 lat start odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody. Prawo startu w Wyścigu Dziecięcym mają dzieci do 6 lat włącznie.

60 zł – od 01.06.2018 oraz w dniu startu maratonu, opłata dokonywana wyłącznie w biurze zawodów .
13. Świadczenia dla uczestników w ramach opłaty startowej.
– oznakowana trasa,
– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów, wynik podawany sms-em,
– zabezpieczenie medyczne,
– prawo do korzystania z bufetu :
na dystansie Mega 2 bufety + meta, na dystansie Mini 1 bufet + meta, na dystansie Fun 1 bufet na mecie,
– doskonała kolarska atmosfera,
– puchary i medale dla zwycięzców

14. Środowisko naturalne.
Zawody odbywają się w warunkach terenowych. Na trasach przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy wymagające stosownych umiejętności jazdy na rowerze górskim. Niebezpieczne, zdaniem organizatora, miejsca na trasie zawodów, wymagające szczególnej uwagi i zachowania bezpieczeństwa zostaną oznaczone planszami z wykrzyknikami, gdzie ilość wykrzykników będzie proporcjonalna do stopnia trudności odcinka trasy. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy zawodów winni szanować środowisko naturalne, w związku z powyższym proszeni są o nie zanieczyszczanie trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
15. Zasady sędziowania.
Każdy z zawodników posiada prawo do wniesienia protestu w związku z przebiegiem rywalizacji. Rozpatrywaniem protestów zajmował się będzie zespół wyznaczony przez organizatora. Termin składania protestów upływa wraz z chwilą ogłoszenia oficjalnych wyników i przeprowadzeniem dekoracji w oprotestowanej kategorii startowej.

16. Postanowienia końcowe.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik oświadcza, że nie są mu znane żadne przyczyny o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału imprezie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia obowiązują zasady opisane w pkt. 12 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów oraz za wypadki mające miejsce w trakcie dojazdu i powrotu z maratonu. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik dokonując rejestracji do udziału w imprezie o nazwie 1.Henrykowski Maraton Rowerowy akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że rozumie, iż brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Ponadto, uczestnik wyraża zgodę, aby materiały audiowizualne, zdjęcia, wywiady z jego osobą oraz listy startowe i listy wyników zawierające dane osobowe uczestnika były wykorzystywane przez media oraz organizatora do celów związanych z promocją zawodów.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie imprezy:

Krzysztof Deja : 74 810 50 50

Osoba do kontaktu :Dawid Kutaj 665 552 734