REGULAMIN
7. Henrykowski Maraton Rowerowy – Henryków 28.04.2024 (niedziela)

I CEL

Maraton MTB po Wzgórzach Strzelińskich , to impreza sportowo – rekreacyjna o charakterze amatorskim. Celem imprezy jest:

 • Promocja turystyczna gminy Ziębice
 • popularyzację kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej,
 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
 • promowanie szlaków rowerowych w obrębie Wzgórz Strzelińskich
 • promowanie szlaków w Kotlinie Henrykowskiej
 • promocja Klasztoru Księgi Henrykowskiej
 • promocja Księgi Henrykowskiej

II. ORGANIZATOR

Gmina Ziębice

Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Współorganizatorzy: Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej, Pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków

III. KONTAKT
Dyrektor rajdu: Jacek Urbanowicz, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa: www.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

Rajd odbędzie się 28.04.2024 o godzinie 11:00. Start i meta Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów 1,57-210 Henryków.

V. TRASA RAJDU

 1. Henrykowski Maraton Rowerowy rozegrany zostanie na dystansach:
 2. – Mega – (orientacyjnie +/- 45-55 km)
  – Mini – (orientacyjnie +/- 25-35 km)
  – Fun – (orientacyjnie +/- 8-15 km)
 3. Na dystansie MEGA obowiązuje limit czasowy wjazdu na druga pętle (26km) – 2 godziny.
 4. Każdy z zawodników w trakcie rejestracji wybiera dystans, na którym będzie startował. W zależności od zadeklarowanego dystansu zawodnik zostanie ustawiony we właściwym dla niego sektorze startowym. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji danego dystansu.
  Podczas imprezy obowiązuje limit uczestników w wysokości 150 zawodników na jeden dystans. O prawie startu decyduje kolejność zapisów i opłat startowych.
 5. Sektory startowe.
  Podczas Henrykowskiego Maratonu Rowerowego obowiązują sektory startowe. Ze względu na pandemię COVID-19 maksymalny limit uczestników na jednym dystansie to 150 osób. Prawo startu z I sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Mega. Prawo startu z II sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Mini. Prawo startu z III sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Fun.
  W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości sektorów startowych. Start poszczególnych sektorów odbywał się będzie w ok. 5 minutowych odstępach.
 6. Nawierzchnia szutrowa, terenowa.
 7. Na trasie znajdują się 2 punkty nawadniania, odżywiania (trasa MINI) oraz 4 na dystansie MEGA.
 8. W rajdzie obowiązuje limit czasowy – 4 h
 9. Pozostawanie na trasie rajdu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 10. Zawody odbywają się w warunkach terenowych. Na trasach przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy wymagające stosownych umiejętności jazdy na rowerze górskim. Niebezpieczne, zdaniem organizatora, miejsca na trasie zawodów, wymagające szczególnej uwagi i zachowania bezpieczeństwa zostaną oznaczone planszami z wykrzyknikami, gdzie ilość wykrzykników będzie proporcjonalna do stopnia trudności odcinka trasy. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy zawodów winni szanować środowisko naturalne, w związku z powyższym proszeni są o nie zanieczyszczanie trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

VI. KLASYFIKACJA Miejsca 1-3

 • klasyfikacja Open – dystans FUN
 • klasyfikacja Open – dystans MINI
 • klasyfikacja Open – dystans MEGA
 • klasyfikacja Gminy Ziębice – dystans MINI
 • klasyfikacja MP Kleryków – dystans MINI
 • klasyfikacja MP Księży – dystans MINI

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator może podzielić zawody na inne kategorie. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia klasyfikacji dodatkowych. O powyższym poinformuje zawodników na odprawie startowej

VII. POMIAR CZASU

 1. W rajdzie pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w rajdzie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 3. Numer powinien być zamontowany na z przodu na kierownicy roweru.
 4. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą rajd główny otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny.
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie otrzymają pakiet startowy:
  – nr startowy,
  – woda,
  – posiłek regeneracyjny,
  – medal na mecie,
  – gadżet biegu
 3. Każdy z uczestników pakiet odbiera indywidualnie z wyznaczonej strefy (medale nie będą zakładane na szyję przez wolontariuszy w celu zminimalizowania kontaktu).
 4. Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach będą wręczane niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców.
 5. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN otrzymają, trofea.
 6. Najlepsi zawodnicy w kategorii księży i kleryków otrzymają trofea.
 7. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie,
 8. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 15.00
 9. Organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

IX. ZGŁOSZENIA DO RAJDU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 22.04.2023 r. do godz. 24:00 na stronie www.rajdhenrykow.pro-run.pl
 2. Start w rajdzie jest odpłatny. Koszt cegiełki to:
  – do 31.12.2023 r. – 90 zł,
  – do 31.01.2024 r. – 100 zł,
  – do 21.04.2024 r. – 120 zł
  – do 28.04.2024 r. – 150 zł
  – Dla dystansu FUN – do 28.04.2024 r. 50 zł.
 3. Zapisanie się na rajd przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem w rajdzie. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika rajdu. Zapisy online trwają do 26.04.2024 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
 4. Przy zapisach działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w rajdzie:
  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9,
  Wrocław nr konta: 44105015751000009080005508
  dopisek na przelewie: Rajd, nazwisko i imię
 5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę do 7 dni przed wyścigiem.
 6. Każdy uczestnik rajdu będzie zapisując się online potwierdza swój udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 7. Przed startem zawodnik otrzymuje jedynie numer startowy. Biuro zawodów dla danej strefy połączone jest z tą strefą.
 8. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
 9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (150 osób na dystans) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym powyżej.

X. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do: przepisów ruchu drogowego, poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę rajdu.
 3. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
  Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w rajdzie,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, zgodnie z RODO.
 7. Weryfikacji nastąpi w biurze zawodów w dniu imprezy z dowodem osobistym lub paszportem celem potwierdzenia daty urodzenia oraz narodowości,
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem rajdu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu/rajdzie.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XII. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki rajdu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę rajdu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów na które nie ma wpływu, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.